Projektet Varpen och Spolen

Finplanering av ytor

Projektansvarig: Crister Isaksson

Fyra nya bostadshus har byggts i en av Uppsalas mest attraktiva stadsdelar, Åriket i Kungsängen. På uppdrag av Uppsala vatten har Sh bygg lagt nya VA-ledningar samt byggt tillhörande avloppspumpstation. För Uppsala kommuns räkning har Sh bygg byggt nya lokalgator och GC-vägar med tillhörande planteringsytor samt kanalisation för el- och belysningsledningar. I Anna Petrus Park har Sh bygg också anlagt en parkour- och skateboardbana i Anna Petrus park. Parken omfattar cirka 4500 kvadratmeter och tack vare beläggning med gummiasfalt har platsgjutna hopp skapats på banan. Skateboard-ytan är platsgjuten i betong. Vidare har Sh bygg gjort i ordning cykel- och gångbanor samt kantsten- och planteringsytor. Under året fortsätter arbetet med ytterligare tilläggsarbeten. 

Entreprenadform: utförandeentreprenad
Beställare: Uppsala vatten och Uppsala kommun
Projekttid: 2013-2016